Jyty julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 26.-28.9.2018

20.9.2018

Jyty on päättänyt aloittaa järjestölliset toimet hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan. Järjestöllisiä toimia ovat vuoronvaihto- ja ylityökielto sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökielto.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatii maan hallitusta vetämään pois työsopimuslain muutosesityksen valmistelun, joka heikentäisi työsuhdeturvaa alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Jyty julistaa maan hallituksen irtisanomislakiesitystä vastaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökiellon alkaen keskiviikkona 26.9.2018 kello 6.00. ja päättyen perjantaina 28.9. kello 23.59.

Kielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä eri sopimusaloilla kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökiellon aikana Jytyn jäsenten työt jatkuvat suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ylityötä eikä työvuoronvaihtoja tehdä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten työntekijät hoitavat normaalisti työvuorojaan.

Huom! Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan ja kirkon alan viranhaltijat. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu myös sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Miksi Jyty on päättänyt järjestöllisistä toimista hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan?

Hallitus on esittänyt työsopimuslakiin lisättäväksi, että alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä irtisanomisperusteena voidaan pitää vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun se horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan ja työyhteisön toimintaa, eikä työsuhteen jatkamista tästä syystä voida pitää työnantajan kannalta kohtuullisena.

Vähäinen työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen on epämääräinen ja voi johtaa täysin kohtuuttomiin irtisanomisiin.  Esimerkiksi luottamussuhteen horjuttaminen tai työyhteisön toiminnan vaikeuttaminen ovat Jytyn mukaan hyvin subjektiivisia irtisanomisperusteita.

Uhkana on, että hallituksen esitys työsopimuslain muuttamiseksi sekoittaa aivan keskeisiä työsopimuslain säännöksiä vaikeasti tulkittaviksi, aiheuttaa valitusten sekamelskan ja työllistää vain lakimiehiä.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatiikin maan hallitusta vetämään pois työsopimuslain muutosesityksen valmistelun, joka heikentäisi työsuhdeturvaa alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

 

 

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös "harmaan ylityön" tekeminen on kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Luottamusmiehen tulee tilanteessa pidättäytyä työnantajan työaikaa mahdollisesti koskevista paikallisista sopimuksista. Ylityötä on varsinaisen ylityön lisäksi säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuva päivystys tai matkustaminen sekä liukumien kerryttäminen.

Ylityökiellon antamista eivät sido aika- tai ilmoittamismääräykset, kuten esim. lakkoa, joten se voidaan toimeenpanna nopealla aikataululla.

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja yliliukumien käyttökielto koskee?

Ylityö- ja vuorovaihtokielto ja yliliukumien käyttökielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla, kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Kyseessä on laillinen järjestöllinen toimenpide, johon jokaisen Jytyn jäsenen on osallistuttava.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan ja kirkon alan viranhaltijat. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu myös sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa keskiviikkona 26.9.2018 kello 6.00. ja päättyy perjantaina 28.9. kello 23.59. Tiedotamme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon mahdollisista jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsentiedotteilla.

Mikä on ylityötä?

Ylityötä on työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella tehty kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan ylittävä työ. Ylityöhön tarvitaan lähtökohtaisesti aina työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antama suostumus (kts. kuitenkin tämän ohjeen varallaolosuostumusta käsittelevä kohta).

Tarkemmat ylityötä koskevat määräykset löytyvät työehtosopimuksen eri työaikamuotoja koskevista sopimusmääräyksistä.

Jos olet epävarma, mikä omalla kohdallasi on ylityötä, voit myös olla yhteydessä Jytyn luottamusmieheen tai alueelliseen toimipisteeseen.

Olen antanut työsopimuksessani varallaolosuostumuksen. Voinko kieltäytyä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä?

Mikäli työntekijä on antanut varallaolosuostumuksen työsopimuksessaan, on työntekijä samalla antanut suostumuksen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön. Varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei siis voi kieltäytyä.

Mikäli työnantaja alkaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana käyttää varallaoloa tavanomaista enemmän ja teettää tätä kautta runsaasti ylityötä, kannattaa ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan.

Olen osa-aikatyössä. Voinko ottaa vastaan työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävää lisätyötä?

Osa-aikaisilla työntekijöillä lisätyötä on työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävä työ kokoaikaisen työntekijän säännölliseen työaikaan eli ylityörajaan saakka. Tämä koskee sekä kiinteällä osa-aikaisella työajalla että vaihtelevalla työajalla, kuten nollasopimuksella, työskenteleviä.

Lisätyö ei ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. Osa-aikainen työntekijä voi kiellon estämättä ottaa vastaan lisätyötä aina kokoaikaisen työntekijän täyteen työaikaan saakka. Ylityötä osa-aikainen työntekijä ei saa tehdä eikä myöskään sopia työvuorojen vaihtamisesta.

Osa-aikainen työntekijä voi työsopimuksensa asettamissa rajoissa kieltäytyä lisätyöstä. Jos työntekijä ei ole antanut lisätyösuostumusta työsopimuksessaan, voi osa-aikainen työntekijä aina kieltäytyä lisätyöstä. Jos työntekijä on antanut lisätyösuostumuksen työsopimuksessaan, saa lisätyöstä kieltäytyä ainoastaan työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä perustellusta henkilökohtaisesta syystä. Perusteltu henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi opiskelu, lastenhoitojärjestelyt, terveydelliset syyt, omat tai lähisukulaisten juhlapäivät tai matka, jota ei voi enää kuluja aiheuttamatta peruuttaa.

Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Olen opiskelija. Koskeeko kielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös oppisopimusopiskelijoita, jotka ovat työsuhteessa ja saavat työstään palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelevat ovat kiellon ulkopuolella, koska he eivät ole työsuhteessa eivätkä saa työstään palkkaa.

Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaani ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa KVTES:n mukaan vain sovittaessa tai perustellusta syystä ja työaikalain mukaan vain painavasta syystä. Kun työntekijät kieltäytyvät työvuorojen vaihdosta, voi työnantaja toteuttaa vain ne työvuoroluettelon muutokset, joille on KVTES:issä / omassa työehtosopimuksessa edellytetty peruste.

Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteessa, joissa syntyy työvoimavajetta. Työnantajan tulee aina varautua ns. normaaleihin sairauspoissaoloihin, joten yksittäiset sairauspoissaolot eivät ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikanakaan oikeuta muuttamaan työvuorolistaa.

Työnantaja muutti työvuoroluetteloa yksipuolisesti. Mitä teen?

Kts. edellinen kysymys ja vastaus. Kaikista yksipuolisista muutoksista tulee ilmoittaa luottamusmiehelle. Emme kuitenkaan työsuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen liittyvän riskin vuoksi suosittele sitä, että työntekijä jättäisi menemättä muutettuun vuoroon, vaikka vaikuttaisi siltä, että työnantaja on muuttanut työvuoroluetteloa työehtosopimuksen vastaisesti. Työnantajalle kannattaa tällaisissa tilanteissa toimittaa kirjallinen ilmoitus siitä, että tulee jälkikäteen selvittämään ammattiliitostaan, onko työnantajalla ollut oikeus muuttaa työvuoroluetteloa.

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

Voinko omasta halustani vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa?

Työntekijä voi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vain työntekijän omasta pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) johtuen vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa sopimalla asiasta myös työnantajan kanssa. Suosittelemme, ettei tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytä kuin poikkeustilanteessa. Työnantajan tarpeesta tai painostuksesta johtuen työvuoroja ei saa vaihtaa.

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin ja perui vuosilomani. Mitä teen?

Vuosiloma ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi työnantaja yksipuolisesti muuttaa. Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua. Ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen. Myös lakia valvovaan Aluehallintovirastoon voi olla tältä osin yhteydessä.

Työnantaja painostaa minua luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä omaan liittoon.

Saako työnantaja rangaista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?

Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan Jytyn toimeenpanemaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Voiko toisen liiton jäsen tai liittoon kuulumaton osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Voi. Työntekijällä ei ole muutenkaan velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoihin. Kunkin liiton jäsen noudattaa oman liittonsa päätöksiä. Liittoon kuulumaton voi olla ryhtymättä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
 

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.